ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Турбівська селищна рада Липовецького   району  Вінницької області

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

ЕДРПОУ 04326230

фізичноїособи — підприємця, ідентифікаційний код або

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 22513, Вінницька обл., Липовецький  район смт. Турбів  

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

 вул. Миру 44  тел  (04358)-42173

особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Очистка частини р. Вільшанка на території Турбівської селищної ради Липовецького району Вінницької області.

Технічна альтернатива 1.

Очистка водного об’єкту  від мулу з підсипкою та благоустроєм берегів.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 – відсутня.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Очистка водного об’єкту, що розташований  на території Турбівської селищної ради Липовецького району Вінницької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2- відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Створення рекреаційної зони для відпочинку населення. Виконання робіт з розчистки  водного об’єкту призведе до зменшення заболоченості , цвітіння води та виникнення неприємного запаху гнилі в теплу пору року.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа водного об’єкту  від мулових наносів площею 60 га. Об’єм розчистки -500,0 тис. м3, площа під карти намиву – 15  га.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів.

щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2 – відсутня

щодо територіальної альтернативи 1

Водний  об’єкт  розташований на території Турбівської селищної ради Липовецького району Вінницької області.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2- відсутня

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

 Еколого-інженерна підготовка передбачає:

- польове обстеження ділянки водоймища;

- інженерно-геодезичні вишукування;

- інженерно-геологічні вишукування;

Захист території  передбачає:

- дотримання технології, що передбачена проектом  при очистці водного об’єкту        - охорона землі від забруднення відходами будівництва;

- охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих від попадання в них побічних відходів будівництва). 

щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2- відсутня

щодо територіальної альтернативи 1

Водний  об’єкт   розташований в адміністративних межах Турбівської селищної ради Липовецького району Вінницької області.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива  -відсутня

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

-забруднення повітряного середовища пилом в приземному шарі, що утворюється на дорогах без покриття від автотранспорту;

- забруднення  атмосферного повітря шкідливими речовинами при роботі двигунів  внутрішнього згоряння   будівельних машин та механізмів (діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, НМЛОС та інші);

- шум від автотранспорту та будівельної техніки;

-можливий негативний вплив пов'язаний з скаламученням води в водному об’єкті.

 щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2 – відсутня

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище –  покращення умов проживання.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна  альтернатива  2 - відсутня

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Пункт. 10 частина 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля ( проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дня річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок)

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля - відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIIIвід 23.05.2017. року в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде   - висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

 (вид рішення відповідно дочастини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації _

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

Вінницької облдержадміністрації  21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а

 Телефон (0432) 67-08-20,  факс (0432) 67-08-39  е-mail: vineco@ukr.net

 

 

Повернутись